WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CƯ DÂN SKY CITY TOWERS

88 LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Các dịch vụ Saturday, 09/04/2011 18:08

Dịch vụ trông giữ xe

Dịch vụ trông giữ xe ngày và đêm được thực hiện từ ngày 08/04/2011

<p>Anh T&ugrave;ng, cư d&acirc;n của to&agrave; th&aacute;p bức x&uacute;c: To&agrave; th&aacute;p Sky City với hai đơn nguy&ecirc;n A v&agrave; B đ&atilde; được b&agrave;n giao cho hầu hết chủ sở hữu từ trước Tết &Acirc;m lịch v&agrave; chủ đầu tư l&agrave; Cty TNHH Hanotex (Cty Hanotex) đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ kh&ocirc;ng thu bất kỳ loại ph&iacute; n&agrave;o (bao gồm ph&iacute; dịch vụ vệ sinh, an ninh, tr&ocirc;ng giữ xe&hellip;) v&igrave; đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện. Tuy nhi&ecirc;n, ng&agrave;y 22/3 vừa qua, cư d&acirc;n Sky City nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o từ ph&iacute;a Hanotex cho biết, từ ng&agrave;y 1/4, họ sẽ tiến h&agrave;nh thu ph&iacute; dịch vụ quản l&yacute; v&agrave; vận h&agrave;nh to&agrave; nh&agrave; với mức ph&iacute; 8.000 đồng/m2/th&aacute;ng nh&acirc;n với tổng diện t&iacute;ch mỗi căn hộ (to&agrave; nh&agrave; bao gồm nhiều căn hộ c&oacute; diện t&iacute;ch từ 101 - 172m2); ph&iacute; đỗ xe tr&ecirc;n s&acirc;n với mức gi&aacute; l&agrave;: 30.000 đồng/&ocirc; t&ocirc;/giờ; xe m&aacute;y l&agrave; 10.000 đồng/xe/giờ&hellip;</p>

Hoàng Tùng

Lượt xem:  437 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.